نتايج آرا فرم نظرسنجي


عالی
27.54%(543)


خوب
5.32%(105)


متوسط
22.82%(450)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1972