دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل
1390/01/01
هشتمين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي بر اساس ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه و آئين نامه شواري برنامه ريزي و توسعه استان (وسومين جلسه در سال جاري )
سومين جلسه كار گروه تخصصي امور اقتصادي استان در سال جاري  روز چهارشنبه مورخ 31/3/91 به رياست معاون محترم برنامه ريزي استانداري  جناب آقا ي همدانيان و دبيريت مديركل محترم هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري جناب آقاي صفاري پور و با حضور ساير اعضاء تشكيل گرديد . در اين جلسه جناب آقاي صفاري پور دبير محترم كارگروه ضمن مروري بر وظايف پيش بيني شده براي كارگروه فوق از طرف هيات محترم وزيران در آئين نامه جديد اجرائي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب سال 1390 و پيگيريهاي انجام شده دبيرخانه كارگروه از دستگاههاي اجرائي  در خصوص ارائه پيشنهاد و مباحث قابل طرح در دستور كار كارگروه با توجه به شرح وظايف مذكور در آئين نامه فوق بر ارائه موضوعات قابل طرح توسط اعضا جهت تصميم گيري براي رفع مشكلات و ارتقاء اقتصادي استان و جهت ضرورت طرح و تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با جديت بيشتر تاكيد نمودند. سپس ضمن مروري بر مصوبات جلسه قبل و تاكيد بر رفع موانع سرمايه گذاري در استان و اصلاح  فرآيند هاي صدور مجوز توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط در استان بر تهيه برنامه اجرائي و برنامه ريزي براي رشد سرمايه گذاري در استان (داخلي و خارجي) توسط مركز خدمات سرمايه گذاري استان با همكاري دستگاههاي ذيربط گزارش شناسائي قابليت ها و مزيت هاي نسبي گردشگري استان و فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش در استان ارائه گرديد و دستگاههاي اجرائي استان و شهرداريها در خصوص اجراي قوانين و مقررات ئرتبط با توسعه  گردشگري (به ويژه در شهرستان لنجان ) موظف به همكاري گرديدند . همچنين در ادامه جلسه بر ضرورت تسريع در صدور اسناد مالكيت واحد صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان و همكاري فرمانداران و بخشداران براي دريافت هزينه ها در چهارچوب ضوابط و تعرفه هاي قانوني تاكيد گرديد.
تعداد بازدید: 130
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal